Vòng bi CNC – Bạc đạn CNC

Chúng tôi là nhà NKPP Vòng bi chính xác – bạc đạn chính xác cao tốc cho máy phay tiện CNC
Hàng chính hãng các thương hiệu NSK, FAG, Mỡ bôi trơn trục chính Kluber
Tồn kho đa dạng – Giá thành cạnh tranh – Dịch vụ giao hàng chuyên nghiệp
75BAR10STYNDBLP4 75BAR10HTYNDBLP4 80BAR10STYNDBLP4 80BAR10HTYNDBLP4 85BAR10STYNDBLP4 85BAR10HTYNDBLP4 90BAR10STYNDBLP4 90BAR10HTYNDBLP4 95NDBAR10HTYNDBLP10HTYNDBLP10HTYNDBLP 4 100BAR10STYNDBLP4A 120BAR10STYNDBLP4A 130BAR10STYNDBLP4A 160BAR10STYNDBLP4A 140BAR10STYNDBLP4 45BNR10STYNDBLP4 45BNR10STYNDBBLP{{39}4}BNR10STYNDBLP{40}BBBLP{40}BLP 0STYNDBLP4 60BNR10STYNDBBLP{{47} }BNR10STYNDBLP4 65BNR10STYNDBBLP4 70BNR10STYNDBLP4 70BNR10STYNDBBLP4 70BNR10STYNDBDELP4 75BNR10HTYNDBLP4 75BNR10STYNDBBLP4 80BNR10STYNDBLP4 80BBNR1 4 85BNR10STYNDBBLP4 85BNR10STYNDBLP4 90BNR10STYNDBLP4 90BNR10STYNDBBLP4 95BNR10STYNDBLP4 100BNR10STYNDBLP4A 140BNR10STYNDBLP4 70BNR10HTYNSULP4
70BNR10HTYNDBBCA5P4

Vòng bi cầu tiếp xúc góc siêu tốc NSK
Sê-ri BNR10 Sê-ri BER10
55BNR10S 85BNR10S 120BNR10S
55BNR10X 85BNR19X 120BNR10X
55BNR10H 85BNR10H 120BNR10H
55BER10S 85BER10S 120BER10S
55BER10X 85BER10X 120BER10X
55BER10H 85BER10H 120BER10H
30BNR10S 60BNR10S 90BNR10S 130BNR10S
30BNR10X 60BNR10X 90BNR10X 130BRN10H
30BNR10H 60BNR10H 90BNR10H 130BER10S
30BER10S 60BER10S 90BER10S 130BER10H
30BER10X 60BER10X 90BER10X 140BNR10S
30BER10H 60BER10H 90BER10H 140BNR10H
35BNR10S 65BNR10S 95BNR10S 140BER10S
35BNR10X 65BNR10X 95BNR10X 140BER10H
35BNR10H 65BNR10H 95BNR10H 150BNR10S
35BER10S 65BER10S 95BER10S 150BNR10H
35BER10X 65BER10X 95BER10X 150BER10S
35BER10H 65BER10H 95BER10H 150BER10H
40BNR10S 70BNR10S 100BNR10S
40BNR10X 70BNR10X 100BNR10X
40BNR10H 70BNR10H 100BNR10H
40BER10S 70BER10S 100BER10S
40BER10X 70BER10X 100BER10X
40BER10H 70BER10H 100BER10H
45BNR10S 75BNR10S 105BNR10S
45BNR10X 75BNR10X 105BNR10X
45BNR10H 75BNR10H 105BNR10H
45BER10S 75BER10S 105BER10S
45BER10X 75BER10X 105BER10X
45BER10H 75BER10H 105BER10H
50BNR10S 80BNR10S 110BNR10S
50BNR10X 80BNR10X 110BNR10X
50BNR10H 80BNR10H 110BNR10H
50BER10S 80BER10S 110BER10S
50BER10X 80BER10X 110BER10X
50BER10H 80BER10H 110BER10H

30BNR10STYNDBLP4A 55BNR10STYNDBLP4A 85BNR10STYNDBLP4A 120BNR10STYNDBLP4A
30BNR10XTYNDBLP4A 55BNR10XTYNDBLP4A 85BNR19XTYNDBLP4A 120BNR10XTYNDBLP4A
30BNR10HTYNDBLP4A 55BNR10HTYNDBLP4A 85BNR10HTYNDBLP4A 120BNR10HTYNDBLP4A
30BER10STYNDBLP4A 55BER10STYNDBLP4A 85BER10STYNDBLP4A 120BER10STYNDBLP4A
30BER10XTYNDBLP4A 55BER10XTYNDBLP4A 85BER10XTYNDBLP4A 120BER10XTYNDBLP4A
30BER10HTYNDBLP4A 55BER10HTYNDBLP4A 85BER10HTYNDBLP4A 120BER10HTYNDBLP4A
35BNR10STYNDBLP4A 60BNR10STYNDBLP4A 90BNR10STYNDBLP4A 130BNR10STYNDBLP4A
35BNR10XTYNDBLP4A 60BNR10XTYNDBLP4A 90BNR10XTYNDBLP4A 130BRN10HTYNDBLP4A
35BNR10HTYNDBLP4A 60BNR10HTYNDBLP4A 90BNR10HTYNDBLP4A 130BER10STYNDBLP4A
35BER10STYNDBLP4A 60BER10STYNDBLP4A 90BER10STYNDBLP4A 130BER10HTYNDBLP4A
35BER10XTYNDBLP4A 60BER10XTYNDBLP4A 90BER10XTYNDBLP4A 140BNR10STYNDBLP4A
35BER10HTYNDBLP4A 60BER10HTYNDBLP4A 90BER10HTYNDBLP4A 140BNR10HTYNDBLP4A
40BNR10STYNDBLP4A 65BNR10STYNDBLP4A 95BNR10STYNDBLP4A 140BER10STYNDBLP4A
40BNR10XTYNDBLP4A 65BNR10XTYNDBLP4A 95BNR10XTYNDBLP4A 140BER10HTYNDBLP4A
40BNR10HTYNDBLP4A 65BNR10HTYNDBLP4A 95BNR10HTYNDBLP4A 150BNR10STYNDBLP4A
40BER10STYNDBLP4A 65BER10STYNDBLP4A 95BER10STYNDBLP4A 150BNR10HTYNDBLP4A
40BER10XTYNDBLP4A 65BER10XTYNDBLP4A 95BER10XTYNDBLP4A 150BER10STYNDBLP4A
40BER10HTYNDBLP4A 65BER10HTYNDBLP4A 95BER10HTYNDBLP4A 150BER10HTYNDBLP4A
45BNR10STYNDBLP4A 70BNR10STYNDBLP4A 100BNR10STYNDBLP4A
45BNR10XTYNDBLP4A 70BNR10XTYNDBLP4A 100BNR10XTYNDBLP4A
45BNR10HTYNDBLP4A 70BNR10HTYNDBLP4A 100BNR10HTYNDBLP4A
45BER10STYNDBLP4A 70BER10STYNDBLP4A 100BER10STYNDBLP4A
45BER10XTYNDBLP4A 70BER10XTYNDBLP4A 100BER10XTYNDBLP4A
45BER10HTYNDBLP4A 70BER10HTYNDBLP4A 100BER10HTYNDBLP4A
50BNR10STYNDBLP4A 75BNR10STYNDBLP4A 105BNR10STYNDBLP4A
50BNR10XTYNDBLP4A 75BNR10XTYNDBLP4A 105BNR10XTYNDBLP4A
50BNR10HTYNDBLP4A 75BNR10HTYNDBLP4A 105BNR10HTYNDBLP4A

50BER10STYNDBLP4A 75BER10STYNDBLP4A 105BER10STYNDBLP4A
50BER10XTYNDBLP4A 75BER10XTYNDBLP4A 105BER10XTYNDBLP4A
50BER10HTYNDBLP4A 75BER10HTYNDBLP4A 105BER10HTYNDBLP4A
80BNR10STYNDBLP4A 110BNR10STYNDBLP4A
80BNR10XTYNDBLP4A 110BNR10XTYNDBLP4A
80BNR10HTYNDBLP4A 110BNR10HTYNDBLP4A
80BER10STYNDBLP4A 110BER10STYNDBLP4A
80BER10XTYNDBLP4A 110BER10XTYNDBLP4A
80BER10HTYNDBLP4A 110BER10HTYNDBLP4A

65BNR10STYNDULP4
75BNR10STYNDULP4
110BNR10STYNDULP4
130BNR10STYNDULP4

65BNR10XTYNDULP4
75BNR10XTYNDULP4
110BNR10XTYNDULP4
130BRN10HTYNDULP4

65BNR10HTYNDULP4
75BNR10HTYNDULP4
110BNR10HTYNDULP4
130BER10STYNDULP4

65BER10STYNDULP4
75BER10STYNDULP4
110BER10STYNDULP4
130BER10HTYNDULP4

65BER10XTYNDULP4
75BER10XTYNDULP4
110BER10XTYNDULP4
140BNR10STYNDULP4

65BER10HTYNDULP4
75BER10HTYNDULP4
110BER10HTYNDULP4
140BNR10HTYNDULP4

70BNR10STYNDULP4
80BNR10STYNDULP4
120BNR10STYNDULP4
140BER10STYNDULP4

70BNR10XTYNDULP4
80BNR10XTYNDULP4
120BNR10XTYNDULP4
140BER10HTYNDULP4

70BNR10HTYNDULP4
80BNR10HTYNDULP4
120BNR10HTYNDULP4
150BNR10STYNDULP4

70BER10STYNDULP4
80BER10STYNDULP4
120BER10STYNDULP4
150BNR10HTYNDULP4

70BER10XTYNDULP4
80BER10XTYNDULP4
120BER10XTYNDULP4
150BER10STYNDULP4

70BER10HTYNDULP4
80BER10HTYNDULP4
120BER10HTYNDULP4
150BER10HTYNDULP4

Sê-ri BNR19 Sê-ri BER19
25BNR19S 55BNR19S 85BNR19S 120BNR19S
25BNR19X 55BNR19X 85BNR19X 120BNR19X
25BNR19H 55BNR19H 85BNR19H 120BNR19H
25BER19S 55BER19S 85BER19S 120BER19S
25BER19X 55BER19X 85BER19X 120BER19X
25BER19H 55BER19H 85BER19H 120BER19H
30BNR19S 60BNR19S 90BNR19S 130BNR19S
30BNR19X 60BNR19X 90BNR19X 130BRN19H
30BNR19H 60BNR19H 90BNR19H 130BER19S
30BER19S 60BER19S 90BER19S 130BER19H
30BER19X 60BER19X 90BER19X 140BNR19S
30BER19H 60BER19H 90BER19H 140BNR19H
35BNR19S 65BNR19S 95BNR19S 140BER19S
35BNR19X 65BNR19X 95BNR19X 140BER19H
35BNR19H 65BNR19H 95BNR19H 150BNR19S
35BER19S 65BER19S 95BER19S 150BNR19H
35BER19X 65BER19X 95BER19X 150BER19S
35BER19H 65BER19H 95BER19H 150BER19H
40BNR19S 70BNR19S 100BNR19S
40BNR19X 70BNR19X 100BNR19X
40BNR19H 70BNR19H 100BNR19H
40BER19S 70BER19S 100BER19S
40BER19X 70BER19X 100BER19X
40BER19H 70BER19H 100BER19H
45BNR19S 75BNR19S 105BNR19S
45BNR19X 75BNR19X 105BNR19X
45BNR19H 75BNR19H 105BNR19H
45BER19S 75BER19S 105BER19S
45BER19X 75BER19X 105BER19X
45BER19H 75BER19H 105BER19H
50BNR19S 80BNR19S 110BNR19S
50BNR19X 80BNR19X 110BNR19X
50BNR19H 80BNR19H 110BNR19H
50BER19S 80BER19S 110BER19S
50BER19X 80BER19X 110BER19X
50BER19H 80BER19H 110BER19H

25BNR19STYNSULP4 55BNR19STYNSULP4 85BNR19STYNSULP4 120BNR19STYNSULP4
25BNR19XTYNSULP4 55BNR19XTYNSULP4 85BNR19XTYNSULP4 120BNR19XTYNSULP4
25BNR19HTYNSULP4 55BNR19HTYNSULP4 85BNR19HTYNSULP4 120BNR19HTYNSULP4
25BER19STYNSULP4 55BER19STYNSULP4 85BER19STYNSULP4 120BER19STYNSULP4
25BER19XTYNSULP4 55BER19XTYNSULP4 85BER19XTYNSULP4 120BER19XTYNSULP4
25BER19HTYNSULP4 55BER19HTYNSULP4 85BER19HTYNSULP4 120BER19HTYNSULP4
30BNR19STYNSULP4 60BNR19STYNSULP4 90BNR19STYNSULP4 130BNR19STYNSULP4
30BNR19XTYNSULP4 60BNR19XTYNSULP4 90BNR19XTYNSULP4 130BRN19HTYNSULP4
30BNR19HTYNSULP4 60BNR19HTYNSULP4 90BNR19HTYNSULP4 130BER19STYNSULP4
30BER19STYNSULP4 60BER19STYNSULP4 90BER19STYNSULP4 130BER19HTYNSULP4
30BER19XTYNSULP4 60BER19XTYNSULP4 90BER19XTYNSULP4 140BNR19STYNSULP4
30BER19HTYNSULP4 60BER19HTYNSULP4 90BER19HTYNSULP4 140BNR19HTYNSULP4
35BNR19STYNSULP4 65BNR19STYNSULP4 95BNR19STYNSULP4 140BER19STYNSULP4
35BNR19XTYNSULP4 65BNR19XTYNSULP4 95BNR19XTYNSULP4 140BER19HTYNSULP4
35BNR19HTYNSULP4 65BNR19HTYNSULP4 95BNR19HTYNSULP4 150BNR19STYNSULP4
35BER19STYNSULP4 65BER19STYNSULP4 95BER19STYNSULP4 150BNR19HTYNSULP4
35BER19XTYNSULP4 65BER19XTYNSULP4 95BER19XTYNSULP4 150BER19STYNSULP4
35BER19HTYNSULP4 65BER19HTYNSULP4 95BER19HTYNSULP4 150BER19HTYNSULP4
40BNR19STYNSULP4 70BNR19STYNSULP4 100BNR19STYNSULP4
40BNR19XTYNSULP4 70BNR19XTYNSULP4 100BNR19XTYNSULP4
40BNR19HTYNSULP4 70BNR19HTYNSULP4 100BNR19HTYNSULP4
40BER19STYNSULP4 70BER19STYNSULP4 100BER19STYNSULP4
40BER19XTYNSULP4 70BER19XTYNSULP4 100BER19XTYNSULP4
40BER19HTYNSULP4 70BER19HTYNSULP4 100BER19HTYNSULP4
45BNR19STYNSULP4 75BNR19STYNSULP4 105BNR19STYNSULP4
45BNR19XTYNSULP4 75BNR19XTYNSULP4 105BNR19XTYNSULP4
45BNR19HTYNSULP4 75BNR19HTYNSULP4 105BNR19HTYNSULP4
45BER19STYNSULP4 75BER19STYNSULP4 105BER19STYNSULP4

45BER19XTYNSULP4 75BER19XTYNSULP4 105BER19XTYNSULP4
45BER19HTYNSULP4 75BER19HTYNSULP4 105BER19HTYNSULP4
50BNR19STYNSULP4 80BNR19STYNSULP4 110BNR19STYNSULP4
50BNR19XTYNSULP4 80BNR19XTYNSULP4 110BNR19XTYNSULP4
50BNR19HTYNSULP4 80BNR19HTYNSULP4 110BNR19HTYNSULP4
50BER19STYNSULP4 80BER19STYNSULP4 110BER19STYNSULP4
50BER19XTYNSULP4 80BER19XTYNSULP4 110BER19XTYNSULP4
50BER19HTYNSULP4 80BER19HTYNSULP4 110BER19HTYNSULP4

25BNR19STYNDULP4 55BNR19STYNDULP4 85BNR19STYNDULP4 120BNR19STYNDULP4
25BNR19XTYNDULP4 55BNR19XTYNDULP4 85BNR19XTYNDULP4 120BNR19XTYNDULP4
25BNR19HTYNDULP4 55BNR19HTYNDULP4 85BNR19HTYNDULP4 120BNR19HTYNDULP4
25BER19STYNDULP4 55BER19STYNDULP4 85BER19STYNDULP4 120BER19STYNDULP4
25BER19XTYNDULP4 55BER19XTYNDULP4 85BER19XTYNDULP4 120BER19XTYNDULP4
25BER19HTYNDULP4 55BER19HTYNDULP4 85BER19HTYNDULP4 120BER19HTYNDULP4
30BNR19STYNDULP4 60BNR19STYNDULP4 90BNR19STYNDULP4 130BNR19STYNDULP4
30BNR19XTYNDULP4 60BNR19XTYNDULP4 90BNR19XTYNDULP4 130BRN19HTYNDULP4
30BNR19HTYNDULP4 60BNR19HTYNDULP4 90BNR19HTYNDULP4 130BER19STYNDULP4
30BER19STYNDULP4 60BER19STYNDULP4 90BER19STYNDULP4 130BER19HTYNDULP4
30BER19XTYNDULP4 60BER19XTYNDULP4 90BER19XTYNDULP4 140BNR19STYNDULP4
30BER19HTYNDULP4 60BER19HTYNDULP4 90BER19HTYNDULP4 140BNR19HTYNDULP4
35BNR19STYNDULP4 65BNR19STYNDULP4 95BNR19STYNDULP4 140BER19STYNDULP4
35BNR19XTYNDULP4 65BNR19XTYNDULP4 95BNR19XTYNDULP4 140BER19HTYNDULP4
35BNR19HTYNDULP4 65BNR19HTYNDULP4 95BNR19HTYNDULP4 150BNR19STYNDULP4
35BER19STYNDULP4 65BER19STYNDULP4 95BER19STYNDULP4 150BNR19HTYNDULP4
35BER19XTYNDULP4 65BER19XTYNDULP4 95BER19XTYNDULP4 150BER19STYNDULP4
35BER19HTYNDULP4 65BER19HTYNDULP4 95BER19HTYNDULP4 150BER19HTYNDULP4
40BNR19STYNDULP4 70BNR19STYNDULP4 100BNR19STYNDULP4
40BNR19XTYNDULP4 70BNR19XTYNDULP4 100BNR19XTYNDULP4
40BNR19HTYNDULP4 70BNR19HTYNDULP4 100BNR19HTYNDULP4
40BER19STYNDULP4 70BER19STYNDULP4 100BER19STYNDULP4
40BER19XTYNDULP4 70BER19XTYNDULP4 100BER19XTYNDULP4
40BER19HTYNDULP4 70BER19HTYNDULP4 100BER19HTYNDULP4
45BNR19STYNDULP4 75BNR19STYNDULP4 105BNR19STYNDULP4
45BNR19XTYNDULP4 75BNR19XTYNDULP4 105BNR19XTYNDULP4
45BNR19HTYNDULP4 75BNR19HTYNDULP4 105BNR19HTYNDULP4
45BER19STYNDULP4 75BER19STYNDULP4 105BER19STYNDULP4
45BER19XTYNDULP4 75BER19XTYNDULP4 105BER19XTYNDULP4
45BER19HTYNDULP4 75BER19HTYNDULP4 105BER19HTYNDULP4
50BNR19STYNDULP4 80BNR19STYNDULP4 110BNR19STYNDULP4
50BNR19XTYNDULP4 80BNR19XTYNDULP4 110BNR19XTYNDULP4
50BNR19HTYNDULP4 80BNR19HTYNDULP4 110BNR19HTYNDULP4
50BER19STYNDULP4 80BER19STYNDULP4 110BER19STYNDULP4
50BER19HTYNDULP4 80BER19XTYNDULP4 110BER19XTYNDULP4

sê-ri BGR
10BGR19S 6BGR10S 10BGR02S
10BGR19H 6BGR10H 10BGR02H
10BGR19X 6BGR10X 10BGR02X
12BGR19S 7BGR10S 12BGR02S
12BGR19H 7BGR10H 12BGR02H
12BGR19X 7BGR10X 12BGR02X
15BGR19S 8BGR10S 15BGR02S
15BGR19H 8BGR10H 15BGR02H
15BGR19X 8BGR10X 15BGR02X
17BGR19S 10BGR10S 17BGR02S
17BGR19H 10BGR10H 17BGR02H
17BGR19X 10BGR10X 17BGR02X
20BGR19S 12BGR10S 20BGR02S
20BGR19H 12BGR10H 20BGR02H
20BGR19X 12BGR10X 20BGR02X
25BGR19S 15BGR10S 25BGR02S

45BER19XTYNSULP4 75BER19XTYNSULP4 105BER19XTYNSULP4
45BER19HTYNSULP4 75BER19HTYNSULP4 105BER19HTYNSULP4
50BNR19STYNSULP4 80BNR19STYNSULP4 110BNR19STYNSULP4
50BNR19XTYNSULP4 80BNR19XTYNSULP4 110BNR19XTYNSULP4
50BNR19HTYNSULP4 80BNR19HTYNSULP4 110BNR19HTYNSULP4
50BER19STYNSULP4 80BER19STYNSULP4 110BER19STYNSULP4
50BER19XTYNSULP4 80BER19XTYNSULP4 110BER19XTYNSULP4
50BER19HTYNSULP4 80BER19HTYNSULP4 110BER19HTYNSULP4

25BNR19STYNDULP4 55BNR19STYNDULP4 85BNR19STYNDULP4 120BNR19STYNDULP4
25BNR19XTYNDULP4 55BNR19XTYNDULP4 85BNR19XTYNDULP4 120BNR19XTYNDULP4
25BNR19HTYNDULP4 55BNR19HTYNDULP4 85BNR19HTYNDULP4 120BNR19HTYNDULP4
25BER19STYNDULP4 55BER19STYNDULP4 85BER19STYNDULP4 120BER19STYNDULP4
25BER19XTYNDULP4 55BER19XTYNDULP4 85BER19XTYNDULP4 120BER19XTYNDULP4
25BER19HTYNDULP4 55BER19HTYNDULP4 85BER19HTYNDULP4 120BER19HTYNDULP4
30BNR19STYNDULP4 60BNR19STYNDULP4 90BNR19STYNDULP4 130BNR19STYNDULP4
30BNR19XTYNDULP4 60BNR19XTYNDULP4 90BNR19XTYNDULP4 130BRN19HTYNDULP4
30BNR19HTYNDULP4 60BNR19HTYNDULP4 90BNR19HTYNDULP4 130BER19STYNDULP4
30BER19STYNDULP4 60BER19STYNDULP4 90BER19STYNDULP4 130BER19HTYNDULP4
30BER19XTYNDULP4 60BER19XTYNDULP4 90BER19XTYNDULP4 140BNR19STYNDULP4
30BER19HTYNDULP4 60BER19HTYNDULP4 90BER19HTYNDULP4 140BNR19HTYNDULP4
35BNR19STYNDULP4 65BNR19STYNDULP4 95BNR19STYNDULP4 140BER19STYNDULP4
35BNR19XTYNDULP4 65BNR19XTYNDULP4 95BNR19XTYNDULP4 140BER19HTYNDULP4
35BNR19HTYNDULP4 65BNR19HTYNDULP4 95BNR19HTYNDULP4 150BNR19STYNDULP4
35BER19STYNDULP4 65BER19STYNDULP4 95BER19STYNDULP4 150BNR19HTYNDULP4
35BER19XTYNDULP4 65BER19XTYNDULP4 95BER19XTYNDULP4 150BER19STYNDULP4
35BER19HTYNDULP4 65BER19HTYNDULP4 95BER19HTYNDULP4 150BER19HTYNDULP4
40BNR19STYNDULP4 70BNR19STYNDULP4 100BNR19STYNDULP4
40BNR19XTYNDULP4 70BNR19XTYNDULP4 100BNR19XTYNDULP4
40BNR19HTYNDULP4 70BNR19HTYNDULP4 100BNR19HTYNDULP4
40BER19STYNDULP4 70BER19STYNDULP4 100BER19STYNDULP4
40BER19XTYNDULP4 70BER19XTYNDULP4 100BER19XTYNDULP4
40BER19HTYNDULP4 70BER19HTYNDULP4 100BER19HTYNDULP4
45BNR19STYNDULP4 75BNR19STYNDULP4 105BNR19STYNDULP4
45BNR19XTYNDULP4 75BNR19XTYNDULP4 105BNR19XTYNDULP4
45BNR19HTYNDULP4 75BNR19HTYNDULP4 105BNR19HTYNDULP4
45BER19STYNDULP4 75BER19STYNDULP4 105BER19STYNDULP4
45BER19XTYNDULP4 75BER19XTYNDULP4 105BER19XTYNDULP4
45BER19HTYNDULP4 75BER19HTYNDULP4 105BER19HTYNDULP4
50BNR19STYNDULP4 80BNR19STYNDULP4 110BNR19STYNDULP4
50BNR19XTYNDULP4 80BNR19XTYNDULP4 110BNR19XTYNDULP4
50BNR19HTYNDULP4 80BNR19HTYNDULP4 110BNR19HTYNDULP4
50BER19STYNDULP4 80BER19STYNDULP4 110BER19STYNDULP4
50BER19HTYNDULP4 80BER19XTYNDULP4 110BER19XTYNDULP4

sê-ri BGR
10BGR19S 6BGR10S 10BGR02S
10BGR19H 6BGR10H 10BGR02H
10BGR19X 6BGR10X 10BGR02X
12BGR19S 7BGR10S 12BGR02S
12BGR19H 7BGR10H 12BGR02H
12BGR19X 7BGR10X 12BGR02X
15BGR19S 8BGR10S 15BGR02S
15BGR19H 8BGR10H 15BGR02H
15BGR19X 8BGR10X 15BGR02X
17BGR19S 10BGR10S 17BGR02S
17BGR19H 10BGR10H 17BGR02H
17BGR19X 10BGR10X 17BGR02X
20BGR19S 12BGR10S 20BGR02S
20BGR19H 12BGR10H 20BGR02H
20BGR19X 12BGR10X 20BGR02X
25BGR19S 15BGR10S 25BGR02S

50BAR10S 50BTR10S 35TAC20X cộng với L 100TAC29X cộng với L
50BAR10H 50BTR10H 40TAC20X cộng L 105TAC29X cộng L
55BAR10S 55BTR10S 45TAC20X cộng với L 110TAC29X cộng với L
55BAR10H 55BTR10H 50TAC20X cộng L 120TAC29X cộng L
60BAR10S 60BTR10S 55TAC20X cộng với L 130TAC29X cộng với L
60BAR10H 60BTR10H 60TAC20X cộng L 140TAC29X cộng L
65BAR10S 65BTR10S 65TAC20X cộng với L 150TAC29X cộng với L
65BAR10H 65BTR10H 70TAC20X cộng L 160TAC29X cộng L
70BAR10S 70BTR10S 75TAC20X cộng với L 170TAC29X cộng với L
70BAR10H 70BTR10H 80TAC20X cộng L 180TAC29X cộng L
75BAR10S 75BTR10S 85TAC20X cộng với L 190TAC29X cộng với L
75BAR10H 75BTR10H 90TAC20X cộng L 200TAC29X cộng L
80BAR10S 80BTR10S 95TAC20X cộng với L 220TAC29X cộng với L
80BAR10H 80BTR10H 100TAC20X cộng L 2400TAC29X cộng L
85BAR10S 85BTR10S 105TAC20X cộng với L 2600TAC29X cộng với L
85BAR10H 85BTR10H 110TAC20X cộng L 280TAC29X cộng L
90BAR10S 90BTR10S 120TAC20X cộng với L
90BAR10H 90BTR10H 130TAC20X cộng với L
95BAR10S 95BTR10S 140TAC20X cộng với L
95BAR10H 95BTR10H 150TAC20X cộng với L
100BAR10S 100BTR10S 160TAC20X cộng với L
100BAR10H 100BTR10H 170TAC20X cộng với L
105BAR10S 105BTR10S 180TAC20X cộng với L
105BAR10H 105BTR10H 190TAC20X cộng với L
110BAR10S 110BTR10S 200TAC20X cộng với L
110BAR10H 110BTR10H
120BAR10S 120BTR10S
120BAR10H 120BTR10H
130BAR10S 130BTR10S
130BAR10H 130BTR10H
140BAR10S 140BTR10S
140BAR10H 140BTR10H
150BAR10S 150BTR10S
150BAR10H 150BTR10H
160BAR10S 160BTR10S
170BAR10S 170BTR10S
180BAR10S 180BTR10S
190BAR10S 190BTR10S
200BAR10S 200BTR10S

loạt TAC

15TAC47B 15TAC47BDDG 15TAC02AT85
17TAC47B 17TAC47BDDG 25TAC02AT85
20TAC47B 20TAC47BDDG TAC35-2T85
25TAC62B 25TAC62BDDG 40TAC03AT85
30TAC62B 30TAC62BDDG 45TAC03AT85
35TAC72B 35TAC72BDDG TAC45-2T85
40TAC72B 40TAC72BDDG 50TAC03AT85
40TAC90B 40TAC90BDDG 55TAC03AT85
45TAC75B 45TAC100BDDG 60TAC03AT85
45TAC100B 80TAC03AM
50TAC100B 100TAC03CMC
55TAC100B 120TAC03CMC
55TAC120B
60TAC120B

vòng bi tiếp xúc góc chính xác

706C 7900C 7912C 7928C 7000C 7000A 7000A5 7200C 7200A 7200A5
706A 7900A5 7912A5 7928A5 7001C 7001A 7001A5 7201C 7201A 7201A5
707C 7901C 7913C 7930C 7002C 7002A 7002A5 7202C 7202A 7202A5
707A 7901A5 7913A5 7930A5 7003C 7003A 7003A5 7203C 7203A 7203A5
708C 7902C 7914C 7932C 7004C 7004A 7004A5 7204C 7204A 7204A5
708A 7902A5 7914A5 7932A5 7005C 7005A 7005A5 7205C 7205A 7205A5
725C 7903C 7915C 7934C 7006C 7006A 7006A5 7206C 7206A 7206A5
725A 7903A5 7915A5 7934A5 7007C 7007A 7007A5 7207C 7207A 7207A5
726C 7904C 7916C 7936C 7008C 7008A 7008A5 7208C 7208A 7208A5
726A 7904A5 7916A5 7936A5 7009C 7009A 7009A5 7209C 7209A 7209A5
728C 7905C 7917C 7938C 7010C 7010A 7010A5 7210C 7210A 7210A5
728A 7905A5 7917A5 7938A5 7011C 7011A 7011A5 7211C 7211A 7211A5
7906C 7918C 7940C 7012C 7012A 7012A5 7212C 7212A 7212A5
7906A5 7918A5 7940A5 7013C 7013A 7013A5 7213C 7213A 7213A5
7907C 7920C 7944C 7014C 7014A 7014A5 7214C 7214A 7214A5
7907A5 7920A5 7944A5 7015C 7015A 7015A5 7215C 7215A 7215A5
7908C 7921C 7948C 7016C 7016A 7016A5 7216C 7216A 7216A5
7908A5 7921A5 7948A5 7017C 7017A 7017A5 7217C 7217A 7217A5
7909C 7922C 7952C 7018C 7018A 7018A5 7218C 7218A 7218A5
7909A5 7922A5 7952A5 7019C 7019A 7019A5 7219C 7219A 7219A5
7910C 7924C 7956C 7020C 7020A 7020A5 7220C 7220A 7220A5
7910A5 7924A5 7956A5 7021C 7021A 7021A5 7221C 7221A 7221A5
7911C 7926C 7919C 7022C 7022A 7022A5 7222C 7222A 7222A5
7911A5 7926A5 7919A5 7024C 7024A 7024A5 7224C 7224A 7224A5
7026C 7026A 7026A5 7226C 7226A 7226A5
7028C 7028A 7028A5 7228C 7228A 7228A5
7030C 7030A 7030A5 7230C 7230A 7230A5
7032C 7032A 7032A5
7034C 7034A 7034A5
7036C 7036A 7036A5
7038C 7038A 7038A5
7040C 7040A 7040A5

7956CTYN
7952CTYN
7948CTYN

7944CTYN
7940CTYN
7938CTYN
7936CTYN

7934CTYN
7932CTYN
7930CTYN
7928CTYN

7926CTYN
7924CTYN
7921CTYN
7920CTYN

7919CTYN
7918CTYN
7917CTYN
7916CTYN

7915CTYN
7914CTYN
7913CTYN
7912CTYN

7911CTYN
7910CTYN
7909CTYN
7908CTYN

7907CTYN
7906CTYN
7905CTYN
7904CTYN

7903CTYN
7902CTYN
7901CTYN
7900CTYN

7230CTYN
7228CTYN
7226CTYN
7224CTYN

7222CTYN
7221CTYN
7220CTYN
7219CTYN

7218CTYN
7217CTYN
7216CTYN
7215CTYN

7214CTYN
7213CTYN
7212CTYN
7211CTYN

7210CTYN
7209CTYN
7208CTYN
7207CTYN

7206CTYN
7205CTYN
7204CTYN
7203CTYN

7202CTYN
7201CTYN
7200CTYN
7040CTYN

7038CTYN
7036CTYN
7034CTYN
7032CTYN

7030CTYN
7028CTYN
7026CTYN
7024CTYN

7022CTYN
7021CTYN
7020CTYN
7019CTYN

7018CTYN
7017CTYN
7016CTYN
7015CTYN

7014CTYN
7013CTYN
7012CTYN
7011CTYN

7010CTYN
7009CTYN
7008CTYN
7007CTYN

7006CTYN
7005CTYN
7004CTYN
7003CTYN

7002CTYN
7001CTYN
7000CTYN

Vòng bi lăn hình trụ siêu chính xác
NN3005MBKR NN3006TBKR NN3920MBKR NN4920MBKR N1006MR1KR N1009RSTPKR
NN3006MBKR NN3007TBKR NN3921MBKR NNU4920MBKR N1007MRKR N1009RXTPKR
NN3007MBKR NN3008TBKR NN3922MBKR NN4921MBKR N1008MRKR N1009RXHTPKR
NN3008MBKR NN3009TBKR NN3924MBKR NNU4921MBKR N1009MRKR N100RSTPKR
NN3009MBKR NN3010TBKR NN3926MBKR NN4922MBKR N1010MRKR N1010RSTPKR
NN3010MBKR NN3011TBKR NN3928MBKR NNU4922MBKR N1011BMR1KR N1010RXTPKR
NN3011MBKR NN3012TBKR NN3930MBKR NN4924MBKR N1012BMR1KR N1010XHTPKR
NN3012MBKR NN3013TBKR NN3932MBKR NNU4924MBKR N1013BMR1KR N1011RSTPKR
NN3013MBKR NN3014TBKR NN3934MBKR NN4926MBKR N1014BMR1KR N1011RXTPKR
NN3014MBKR NN3015TBKR NN3936MBKR NNU4926MBKR N1015MRKR N1011RXHTPKR
NN3015MBKR NN3016TBKR NN3938MBKR NN4928MBKR N1016BMR1KR N1012RSTPKR
NN3016MBKR NN3017TBKR NN3940MBKR NNU4928MBKR N1017BMR1KR N1012RXTPKR
NN3017MBKR NN3018TBKR NN3942MBKR NN4930MBKR N1018MRKR N1012RXHTPKR
NN3018MBKR NN3019TBKR NN3944MBKR NNU4930MBKR N1019BMR1KR N1013RSTPKR
NN3019MBKR NN3020TBKR NN3948MBKR NN4932MBKR N1020MRKR N1013RXTPKR
NN3020MBKR NN3020TBKR NN3952MBKR NNU4932MBKR N1021MRKR N1013RXHTPKR
NN3021MBKR NN3022TBKR NN3956MBKR NN4934MBKR N1022BMR1KR N1014RSTPKR
NN3022MBKR NN3024TBKR NNU4934MBKR N1024MRKR N1014RXTPKR
NN3024MBKR NN4936MBKR N1026MRKR N1014RXHTPKR
NN3026MBKR NNU4936MBKR N1028BMR1KR N1015RSTPKR
NN3028MBKR NN4938MBKR N1015RXTPKR
NN3030MBKR NNU4938MBKR N1015RXHTPKR
NN3032MBKR NN4940MBKR N1016RSTPKR
NN3034MBKR NNU4940MBKR N1016RXTPKR
NN3036MBKR N1016RXHTPKR
NN3038MBKR N1017RSTPKR
NN3040MBKR N1017RXTPKR
N1017RXHTPKR

Các loại khác

280TAC29D cộng với L

260TAC29D cộng với L
240TAC29D cộng với L
220TAC29D cộng với L
200TAC29D cộng với L

200TAC20D cộng với L
190TAC29D cộng với L
190TAC20D cộng với L
180TAC29D cộng với L

180TAV20D cộng với L
170TAC29D cộng với L
170TAC20D cộng với L
160TAC29D cộng với L

160TAC20D cộng với L
150TAC29D cộng với L
150TAC20D cộng với L
140TAC29D cộng với L

140TAC20D cộng với L
180TAC20X cộng với L

140TAC20X cộng với L

100TAC20X cộng với L
180TAC29X cộng với L

75TAC20X cộng với L
130TAC29X cộng với L

50TAC20X cộng với L
150TAC20X cộng với L
95BTR10S

90BAR10H
280TAC29X cộng với L
105TAC20X cộng với L
80BTR10H

80BAR10S
190TAC29X cộng với L
80TAC20X cộng với L
70BTR10S

65BAR10H
140TAC29X cộng với L
55TAC20X cộng với L
55BTR10H

55BAR10S
100TAC29X cộng với L
200BTR10S
180BAR10S

150BTR10H
140BAR10H
120BAR10H
110BTR10H

190TAC20X cộng với L
105BAR10S
160TAC20X cộng với L
95BTR10H

95BAR10S
110TAC20X cộng với L
85BTR10S
80BAR10H

200TAC29X cộng với L
85TAC20X cộng với L
70BTR10H
70BAR10S

150TAC29X cộng với L
60TAC20X cộng với L
60BTR10S
55BAR10H

105TAC29X cộng với L
35TAC20X cộng với L
200BAR10S
170BTR10S

150BAR10H
140BTR10S
130BTR10S
110BAR10H

105BTR10H
170TAC20X cộng với L
100BTR10S
95BAR10H

120TAC20X cộng với L
85BTR10H
85BAR10S
220TAC29X cộng với L

90TAC20X cộng với L
75BTR10S
70BAR10H
160TAC29X cộng với L

65TAC20X cộng với L
60BTR10H
60BAR10S
110TAC29X cộng với L

40TAC20X cộng với L
50BTR10S
190BTR10S
170BAR10S

150BTR10S
140BAR10S
130BAR10S
120BTR10S

200TAC20X cộng với L
105BAR10H
100BTR10H
100BAR10S

130TAC20X cộng với L
90BTR10S
85BAR10H
2400TAC29X cộng với L

95TAC20X cộng với L
75BTR10H
75BAR10S
170TAC29X cộng với L

70TAC20X cộng với L
65BTR10S
60BAR10H
120TAC29X cộng với L

45TAC20X cộng với L

RS-5040DSE7NAS5

RS-5038DSE7NAS5
RS-5036DSE7NAS5
RS-5034DSE7NAS5
RS-5032DSE7NAS5

RS-5030DSE7NAS5
RS-5028DSE7NAS5
RS-5026DSE7NAS5
RS-5024DSE7NAS5

RS-5022DSE7NAS5
RS-5020DSE7NAS5
RS-5019DSE7NAS5
RS-5018DSE7NAS5

RS-5017DSE7NAS5
RS-5016DSE7NAS5
RS-5015DSE7NAS5
RS-5014DSE7NAS5

RS-5013DSE7NAS5
RS-5012DSE7NAS5
RS-5011DSE7NAS5
RS-5010DSE7NAS5

Các loại khác

280TAC29D cộng với L

260TAC29D cộng với L
240TAC29D cộng với L
220TAC29D cộng với L
200TAC29D cộng với L

200TAC20D cộng với L
190TAC29D cộng với L
190TAC20D cộng với L
180TAC29D cộng với L

180TAV20D cộng với L
170TAC29D cộng với L
170TAC20D cộng với L
160TAC29D cộng với L

160TAC20D cộng với L
150TAC29D cộng với L
150TAC20D cộng với L
140TAC29D cộng với L

140TAC20D cộng với L
180TAC20X cộng với L

140TAC20X cộng với L

100TAC20X cộng với L
180TAC29X cộng với L

75TAC20X cộng với L
130TAC29X cộng với L

50TAC20X cộng với L
150TAC20X cộng với L
95BTR10S

90BAR10H
280TAC29X cộng với L
105TAC20X cộng với L
80BTR10H

80BAR10S
190TAC29X cộng với L
80TAC20X cộng với L
70BTR10S

65BAR10H
140TAC29X cộng với L
55TAC20X cộng với L
55BTR10H

55BAR10S
100TAC29X cộng với L
200BTR10S
180BAR10S

150BTR10H
140BAR10H
120BAR10H
110BTR10H

190TAC20X cộng với L
105BAR10S
160TAC20X cộng với L
95BTR10H

95BAR10S
110TAC20X cộng với L
85BTR10S
80BAR10H

200TAC29X cộng với L
85TAC20X cộng với L
70BTR10H
70BAR10S

150TAC29X cộng với L
60TAC20X cộng với L
60BTR10S
55BAR10H

105TAC29X cộng với L
35TAC20X cộng với L
200BAR10S
170BTR10S

150BAR10H
140BTR10S
130BTR10S
110BAR10H

105BTR10H
170TAC20X cộng với L
100BTR10S
95BAR10H

120TAC20X cộng với L
85BTR10H
85BAR10S
220TAC29X cộng với L

90TAC20X cộng với L
75BTR10S
70BAR10H
160TAC29X cộng với L

65TAC20X cộng với L
60BTR10H
60BAR10S
110TAC29X cộng với L

40TAC20X cộng với L
50BTR10S
190BTR10S
170BAR10S

150BTR10S
140BAR10S
130BAR10S
120BTR10S

200TAC20X cộng với L
105BAR10H
100BTR10H
100BAR10S

130TAC20X cộng với L
90BTR10S
85BAR10H
2400TAC29X cộng với L

95TAC20X cộng với L
75BTR10H
75BAR10S
170TAC29X cộng với L

70TAC20X cộng với L
65BTR10S
60BAR10H
120TAC29X cộng với L

45TAC20X cộng với L

RS-5040DSE7NAS5

RS-5038DSE7NAS5
RS-5036DSE7NAS5
RS-5034DSE7NAS5
RS-5032DSE7NAS5

RS-5030DSE7NAS5
RS-5028DSE7NAS5
RS-5026DSE7NAS5
RS-5024DSE7NAS5

RS-5022DSE7NAS5
RS-5020DSE7NAS5
RS-5019DSE7NAS5
RS-5018DSE7NAS5

RS-5017DSE7NAS5
RS-5016DSE7NAS5
RS-5015DSE7NAS5
RS-5014DSE7NAS5

RS-5013DSE7NAS5
RS-5012DSE7NAS5
RS-5011DSE7NAS5
RS-5010DSE7NAS5

Quý khách hàng có nhu cầu mua hàng hoặc tư vấn sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Thảo Nguyên Bearings
Tel: 02862 779 567
Hotline: 0899319955 – 0844666868

 

Danh mục: Tin tức

Hotline08 9931 9955
DMCA.com Protection Status © 2017 Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Công Nghiệp Thảo Nguyên. All Rights Reserved.